Regulamin konkursu „ZAPOMNIANE MIEJSCA LUBELSZCZYZNY” w ramach projektu:
„Konkurs historyczny oparty o reportażową mapę ciekawych i zapomnianych miejsc związanych z lokalną historią Lubelszczyzny”

I. Podstawowe informacje

1) Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025.
2) Celem konkursu jest:
a. kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości własnej tożsamości poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy na temat lokalnej historii oraz polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
b. propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych,
c. zmiana nastawienia do nauki historii.
3) Konkurs jest jednoetapowy.
4) Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II. Zgłoszenia

5) Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13 – 19 lat z obszaru Lubelszczyzny, jednak udział w nim mogą wziąć uczniowie z całej Polski.
6) Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu
www.konkurs-historyczny.akademiamlodziezowa.pl do 29.11.2018 r. W formularzu należy podać następujące dane:

a. imię i nazwisko,
b. nazwa oraz adres szkoły,
c. adres e-mail uczestnika,
d. imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna),
e. numer telefonu kontaktowego.

7) W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie,czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz ich rodzina. Uczestnikami konkursu nie mogą być również dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III. Przebieg konkursu

8) Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 6 pytań dotyczących ciekawych i zapomnianych miejsc Lubelszczyzny, zawartych w krótkich filmikach tematycznych. Filmy będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku i na kanale Youtube Telewizja AM.
9) Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane regularnie, co drugi dzień o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:

Pytanie 1: 2018-11-19 20:00:00
Pytanie 2: 2018-11-21 20:00:00
Pytanie 3: 2018-11-23 20:00:00
Pytanie 4: 2018-11-25 20:00:00
Pytanie 5: 2018-11-27 20:00:00
Pytanie 6: 2018-11-29 20:00:00

10) Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący się na stronie internetowej konkursu. Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu uczestników przez komisję konkursową.
11) Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania na zakup książek i gier historycznych. Przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych osób.
I miejsce: karty podarunkowe o wartości 700 zł II miejsce: karty podarunkowe o wartości 550 zł III miejsce: karty podarunkowe o wartości 350 zł
12) Odpowiedzi na pytania konkursowe wysyłać można do 29.11.2018 r. do godz. 23:59.
13) Konkurs wygrywają te osoby, które wyślą poprawne odpowiedzi na wszystkie 6 pytań w najkrótszym czasie.
14) Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
15) Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na wszystkie 6 pytań. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu przesłania wszystkich odpowiedzi. Pierwsze trzy osoby z rankingu zdobędą pierwsze trzy miejsca w konkursie.
16) Nagrody i dyplomy zostaną wysłane na adres szkoły podany w formularzu zgłoszenia.Osobą przekazującą nagrodę uczniowi będzie jego nauczyciel (opiekun).
17) Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 05.12.2018 r. na stronie internetowej konkursu.
18) Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.

IV. Postanowienia końcowe

19) Dane osobowe.

a. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9,20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
b. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, klasa,nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
c. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród. Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 512 440 046.
d. Dane osobowe będą przetwarzane do 10.12.2018 r. z wyjątkiem sytuacji, gdy Uczestnik zechce otrzymywać informacje o kolejnych konkursach Organizatora. Wtedy dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Uczestnika.

20) Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: akademia@fsd.lublin.pl
lub pod nr tel. 512 440 046.
21) We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.